Фахівцям

Ефективність застосування препарату Неокардил для регуляції когнітивної дисфункції у хворих з факторами ризику серцево-судинних захворювань

Мета дослідження: оцінка ефективності впливу комбінованого фітопрепарату Неокардил на когнітивні функції хворих з факторами ризику серцево-судинних захворювань на поліклінічному етапі надання медичної допомоги.
Матеріали та методи. Обстежено дві групи пацієнтів з артеріальною гіпертензією, цукровим діабетом і дисліпідемією. Хворі основної групи (n=100) отримували препарат Неокардил протягом 2 міс і рекомендації з гіпоглікемічної, гіполіпідемічної дієті і фізичному навантаженні. Пацієнти контрольної групи (n=100) - такі ж рекомендації, але без прийому препарату Неокардил. Хворим проводили офісне і домашнє вимірювання рівня артеріального тиску (АТ), обстеження за шкалами Бека, HARS, HDRS, САН, MMSE, HeartQol. Стан хворих оцінювали до початку терапії і на 60-й день лікування.
 
Результати. Більшість пацієнтів основної групи досягли цільового рівня АТ 140/90 мм рт.ст. Застосування препарату Неокардил було асоційоване з достовірним поліпшенням орієнтації, перцептивно-гностичної функції, сумарного загального показника когнітивної продуктивності. Кількість пацієнтів з помірними когнітивними порушеннями знизилося на 60%: з 10% - до лікування, до 4% - після лікування. Відзначене зниження кількості балів за шкалою тривоги HARS, шкалою депресії HADS, шкалою депресії Бека. В основній групі збільшилася кількість балів за опитувальником HeartQol, що відбиває якість життя пацієнтів. За шкалою самооцінки САН було відмічено підвищення балів оцінки загального самопочуття, активності і настрою.
 
Висновок. Застосування препарату Неокардил асоційоване з достовірним поліпшенням якості життя, підвищенням когнітивної продуктивності, зниженням і нормалізацією показників тривоги і депресії, а також з підвищенням частоти досягнення цільових значень АТ.